ABONE İŞLEMLERİ

DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Binada Doğal Gaz Abonesi Yoksa

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,
Apartmanda;
a. Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
• Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
• Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
b. Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
c. Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
d. Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
NOT 1: Yapı kullanım izin belgesinin olmadığı durumlarda İnşaat Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı beyan edilemeyen durumlarda, inşaat bitim tarihi ve binaya ait tüm bağımsız birimleri gösterir Belediye Emlak Beyannamesi Dökümü ile beyan edilmelidir.
NOT 2: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.
• Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, mülk sahibi değilse vekaletname ve tapu fotokopisi
• Vefat durumunda; veraset ilamı ve varislerin onayı
• Hisseli Tapularda diğer hak sahiplerinin onayı
3. Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
4. Elektrik faturası veya faturanın fotokopisi gerekir.
Sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı) Bina Merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

Sistemlerde Yukarıda Belirtilen Evraklara Ek Olarak

• Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,
Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) Yukarıda Belirtilen Evraklara Ek Olarak
• Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
• imza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
• Kaşe,
talep edilir.
NOT 3: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.

Uyruklu Müşteriler için;

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Tapu fotokopisi,
talep edilir.

Binada Doğal Gaz Abonesi Varsa

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Yönetici veya Vekilinin)
• Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, mülk sahibi değilse vekaletname ve tapu fotokopisi
• Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası
• Elektrik Faturası

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.