İÇ TESİSAT

FİRMA MÜRACAATI VE FORMLAR

SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Yapım ve hizmet sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri 


A. GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER

I.
 İç tesisat ve servis hatları sertifikası başvuru dilekçesi EK. 1

II. Güncel ve onaylı İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri, (antetli kağıda)

III. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç /konu"nun en son şeklinin veya “meslek dalı”nın yer aldığı:
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,
b) Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.

IV. Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin (Serbest Mühendis Müşavir Büro Tescil Belgesi) aslı veya noter onaylı sureti,

V. Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası, (Vergi Levhası)

VI. Bir önceki takvim yılına ait, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylı bilanço ve gelir tabloları (İşletme Hesabı Özeti dahil),

VII. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

VIII. Yüksek öğrenim belgesi sahibi şirket çalışanına ait, Sosyal Sigortalar Kurumu’na beyan edilen veya teslim edilen Aylık Pirim ve Hizmet belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti 

IX. Noterden onaylı imza sirküleri,

X. Firma sahibi veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış, onaylı doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,

XI. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi, (organizasyon şeması)

XII. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

XIII. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
— İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;
1) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal gaz ve Sıhhi Tesisatçı ustalık belgesi
2) Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisiyle ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçı ustalık belgesi.

XIV. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

B.TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER

I. 
İç tesisat ve servis hatları sertifikası başvuru dilekçesi EK.1

II. Şirket merkezinin ve varsa şube veya bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

III. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da, 
b) Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.

IV. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

V. Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası, (Vergi Levhası)

VI. Bir önceki takvim yılına ait, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylı bilanço ve gelir tabloları,

VII. Şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,

VIII. Şirket çalışanına ait, Sosyal Sigortalar Kurumu’na beyan edilen veya teslim edilen Aylık Pirim ve Hizmet Belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti,

IX. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

X. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi, (Organizasyon şeması)

XI. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

XII. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
a) İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;
1) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal gaz ve Sıhhi Tesisatçı ustalık belgesi
2) Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisiyle ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçı ustalık belgesi.

XIII. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

NOT : 
1) Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi / kuruluş ya da noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilecektir.
2) Yeni kurulan şirket için bilanço ve gelir tablosu şartı aranmaz.
3) Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri bulunmadığı takdirde, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı mühendise ait referans belgeleri temin edilecektir.
4) Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler için, gerekli olan bilgi ve belgelerin muadilleri temin edilecektir. 
5) EPDK tarafından yayınlanmış olan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine tabi olup ve bu sertifikada yapılacak değişiklikler sirküler halinde şirketlere bildirilecektir.

2. TAAHHÜTNAME EK-2 (Firma tarafından verilecek ve noter onaylı olacaktır.)

3. MÜHENDİS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

3.1. Beş adet son altı ay içinde çekilmiş olan vesikalık resim
3.2. Resimli nüfus cüzdan sureti.
3.3. Resimli ikametgah
3.4. Noter onaylı diploma fotokopisi. 
3.5. Noter onaylı imza sirküsü 
3.6. Noter onaylı taahhütname EK-2-2 (mühendisler için) 
3.7. M.M.O. üye kartı fotokopisi
3.8. Mühendisin firmada çalışmaya başladığına dair kendi dilekçesi ve firma dilekçesi
3.9. Yabancı uyruklular için çalışma izin belgesi.

4. TESİSATÇI ve KAYNAKÇILAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

4.1.
 Beş adet son altı ay içinde çekilmiş olan vesikalık resim
4.2. Resimli nüfus cüzdan sureti.
4.3. Resimli ikametgah
4.4. Noter onaylı diploma fotokopisi. 
4.5. Noter onaylı taahhütname EK-2-3 (tesisatçı ve kaynakçı için) 
4.6. Tesisatçı ve kaynakçı belge fotokopisi
- İÇ TESİSAT YAPIM İŞİ İÇİN: 
Doğalgaz iç tesisat, elektrik-ark kaynağı, Bakır boru kaynakçı belgesi. 

4.7. Tesisatçı ve kaynakçının firmada çalışmaya başladığına dair kendi dilekçesi ve firma dilekçesi
4.8. Yabancı uyruklular için çalışma izin belgesi.
5. SSK kurumuna teslim edilmiş en son dönem (dört aylık) sigorta primleri bordosunun SSK veya noter onaylı sureti. (yeni başlayanlar için SSK giriş bildirgesi, emekli olanlar için aylık sosyal güvenlik destek pirim bordrosu)

-- BU BELGE HER DÖRT AYDA BİR SERHAT DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. TİC. AŞ.’ye SUNULACAKTIR --

6. İÇ TESİSAT VE SERVİS HATLARI SERTİFİKASI TALEP EDEN İŞ YERLERİ VE BÜNYELERİNDE OLMASI GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR VE EKİPMANLAR

6.1. İşyerlerinde Bulunması Gerekli Şartlar:
» UYGUN BÜRO
» BÜRO MALZEMELERİ: Telefon, Faks, Bilgisayar donanımı.
» FİRMADA SÜREKLİ BİR BÜRO PERSONELİ
» FİRMAYA AİT ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
» NAKİL VASITASI (Şirket veya şirket ortaklarına kayıtlı)
» YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ

6.2.1. İç Tesisat Yapımında Firmaların Bulundurması Gerekli Ekipmanlar:

» DN 50 ÇAPA KADAR KONİK DİŞ AÇMAYA İMKAN TANIYAN PAFTA
» DN 65 ÇAPTAN SONRA KULLANIMI ZORUNLU ELEKTRİK KAYNAK MAKİNASI (Monofaze -Trifaze)
» DN25 – DN65 ÇAPLARI ARASINDA KULLANILABİLİR OKSİJEN-ASETİLEN KAYNAK TAKIMI
» BORU BÜKÜMLERİ İÇİN PRES
» BORU KESME ALETİ VE SPİRAL TAŞ
» DUVAR VE TABYA GEÇİŞ DELİKLERİ İÇİN KAROT, HİLTİ, MATKAP
» U TİPİ TEST MANOMETRESİ
» HAVA POMPASI VE MANOMETRE
» TESİSAT EL TAKIMLARI
» YANGIN SÖNDÜRME ALETİ
» SAĞLIK ÇANTASI
» SERTİFİKALI FİRMANIN İŞ YAPTIĞINI GÖSTERİR TABELA 50x50cm
» İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUATLAR VE TALİMATLARCA GEREKLİ DONANIM

7. FİRMALAR SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE YAPTIKLARI MÜRACAATLARIN KABÜLUNDEN SONRA, SERTİFİKA ALMA BEDELİNİ (1.700.TL+KDV) SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. HESABINA YATIRARAK MAKBUZUNU SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE SUNACAKLARDIR.

EK 1. SERTİFİKA BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-2-1- FİRMALAR İÇİN TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME

1. Doğal gaz projesi ve tesisat işleri yapmakta olduğumuz firmamızda çalışmakta olan ve adları Firma Sertifika Başvuru Formu’nda SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye bildirilen ya da bildirilecek mühendis ve tesisatçıların, kendi branşlarında şirket nam ve hesabına hareketle şirketimizi temsil ve ilzam etmiş olacaklarını,

2. Firmamız nam ve hesabına çizilen projelerin ve yapılan taahhütlerin takibinde ve gazın açılması sırasında SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye isimleri bildirilen mühendis ve tesisatçıların yetkili ve sorumlu olduklarını

3. Firma ve istihdam ettiğimiz tüm personelin SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye abone ve üçüncü şahıslara ait hiçbir cihaz ve malzemeye zarar vermeyeceğini, vuku bulacak zararlardan firmamızın sorumlu olduğunu; verdiğimiz tüm zararlar sebebiyle SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin önereceği mükellefiyetlere ve yapacağı tasarruflara bilâ kaydu şart muvafakat ettiğimizi,

4. Abonelere ve müşterilerimize usulsüz ve kaçak gaz kullandırmayacağımızı; hangi hallerin usulsüz ve kaçak gaz kullanımı olduğunu ve bunların hukuki neticeleri hakkında aboneye bilgi vereceğimizi; SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. yetkilileri elemanlarınca Doğal Gaz Uygunluk Belgesi, verilmeden doğal gaz kullanamayacakları hakkında abonelerden taahhütname alacağımızı; aksi takdirde kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanımından abone ve üçüncü şahıslarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu,

5. Sorumlu olduğumuz zararlar ile kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanım bedel ve cezalarını istenilen süre içinde tazmin edeceğimizi, tazmin etmez isek; SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin zararı karşılayacak miktarda yasal çerçevede tasarruf hakkı olduğunu,

6. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından yayımlanmış olan ve yayımlanacak şartname hükümlerine, standartlara ve verilecek talimatlara ve ceza uygulamalarına aynen riayet edeceğimizi,

7. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ne bildirdiğimiz adresin resmi haberleşme adresimiz olduğunu, bu adrese yapılacak tüm tebligatların firmamızca tebellüğ edilmiş kabul edileceğini, adres değişikliğini derhal SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye yazılı olarak bildireceğimizi,

8. Tüm Personelimizin müşterilerimize, SERHATGAZ personeline, iş yapımı esnasında çalışan mekanda bulunan kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmayacağına, aksi halde SERHATGAZ’ ın yaptırımına koşulsuz uyacağıma,

9. İhtilaf halinde Ankara mahkemelerinin yetkili olduğunu,

Kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhüt Eden Firma ve Yetkilisi:

Adı Soyadı :
T.C Kimlik No:                                                                                     İmza
Telefonu : 
Oda Kayıt No :
Tarih : ..... / ..... / .......... 
Ev Adresi :

EK-2-2- MÜHENDİS İÇİN TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME

SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından doğal gaz verilen yerlerde proje yapımcısı olarak aşağıdaki şartlara aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

1. Tesisat projelerini EPDK’nın ilgili tüm mevzuatlarına ve yetkili makamlarca yayımlanmış veya yayımlanacak mevzuata, doğal gaz malzeme ve tesisatı ile ilgili her türlü Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına ve SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE şartnamelerine uygun olarak yapacağımı, bu projeleri uygulamaya başlamadan önce SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin onayına sunacağımı, onay sırasında SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından yapılabilecek her türlü değişiklik ve ikaza aynen riayet edeceğimi, SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin yeniden onayını almadan onaylanmış proje üzerinde hiçbir suret ve şekilde değişiklik yapmayacağımı,

2. Projemle ilgili olarak tesisat, dönüşüm, montaj ve sair her türlü çalışmada yapılan işin doğal gaz cihaz, malzeme ve tesisatı ile ilgili EPDK’nın ilgili tüm mevzuatlarına, her türlü TSE standartlarına ve SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE DOĞAL GAZ şartnamelerine, tasdikli projeye ve sair teknik kural ve standartlara uygunluğunu, güvenli ve sağlıklı olmasını teminen bütün yükümlülükleri ile birlikte tesisatın yapımı esnasında kontrolörlük hizmetlerini bizzat yapacağımı, gaz açımı ve tadilatlarda bulunacağımı, tüm sorumluluğun bağlı olduğum firma ile birlikte kendime ait olacağını,

3. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından tesisat, montaj ve dönüşüm çalışmalarının kontrolünde uygun görülemeyen işleri SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin isteği doğrultusunda düzelteceğimi,

4. Yapılan işler SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından kontrol edilip işletmeye alınmasına rağmen proje uygulamasının kontrol sorumluluğunun tümüyle tarafıma ait olduğunu, bunlardan mütevellit her türlü zarar ve talepten SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ni beri tutacağımı ve olabilecek zarar ve talepleri kanunî ve akdî mükellefiyet dairesinde karşılayacağımı,

5. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye veya üçüncü kişilere verdiğim tüm zararlar sebebiyle, SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin ön göreceği mükellefiyetlere ve yapacağı tasarruflara bilâ kaydu şart muvafakat ettiğimi,

6. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye bildirdiğimiz adresin resmi haberleşme adresimiz olduğunu, bu adrese yapılacak tüm tebligatların firmamızca tebellüğ edilmiş kabul edileceğini, adres değişikliğini derhal SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye yazılı olarak bildireceğimizi,

7. İş bu taahhütnamenin SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye proje yapımcısı olarak vermiş olduğum ve/veya vereceğim her bir proje için geçerli olduğunu,

8. Firmadan ayrılmam durumunda; bu durumu SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ne yazılı olarak bildireceğimi,

9. Firmamız Müşterilerine, SERHATGAZ personeline, iş yapımı esnasında çalışan mekânda bulunan kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmayacağıma, aksi halde SERHATGAZ’ ın yaptırımına koşulsuz uyacağıma,

10. İhtilaf halinde Ankara mahkemelerinin yetkili olduğunu,
Kabul ve taahhüt ederim. 
Adı Soyadı :
T.C Kimlik No:                                                                                     İmza
Telefonu : 
Oda Kayıt No :
Tarih : ..... / ..... / .......... 
Ev Adresi :

 

 

 


EK-2-3- KAYNAKÇILAR VE TESİSATÇILAR İÇİN TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME


1. EPDK’nın ilgili tüm mevzuatlarına ve SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE Şartnamelerine uygun olarak çalışacağımı,

2. Tesisat işlemlerini SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’den sertifika alan çalıştığım firmaya ve SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’den yetkili mühendislerin kontrolünde yapacağımı,

3. Çalışırken SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE Yetkili Tesisatçı Yaka Kartımı takacağımı,

4. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE kontrol elemanlarına karşı saygılı ve yardımcı olacağımı.

5. EPDK’nın ilgili tüm mevzuatlarına ve TSE standartlarına uygun malzeme kullanacağımı,

6. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE  onaylı proje olmadan işe başlamayacağımı ve onaylı projeye uygun olarak çalışacağımı,

7. SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’YE tarafından gaz verilen tesisatlara hiçbir şekilde SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin bilgisi dışında müdahalede bulunmayacağımı,

8. Çalışırken emniyet kurallarına kesinlikle uyacağımı, SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin yeraltı ve yer üstü tesislerine zarar vermeyeceğimi,

9. EPDK’nın ilgili tüm mevzuatlarına ve Standartlara göre süreleri dolan Yetki Belgeleri'ni kullanmayacağımı ve belge yenilemek için gerekenleri yapacağımı,

10. Firmadan ayrılmam durumunda bu durumu SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ye yazılı olarak bildireceğimi,

11. Firmamız Müşterilerine, SERHATGAZ personeline, iş yapımı esnasında çalışan mekânda bulunan kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmayacağıma, aksi halde SERHATGAZ’ ın yaptırımına koşulsuz uyacağıma,

12. Yukarıda belirtilen şartlara uymadığım takdirde Yetki Belgemin iptaline SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.‘nin yetkili olduğunu,

Beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı :
T.C Kimlik No:                                                                                     İmza
Telefonu : 
Oda Kayıt No :
Tarih : ..... / ..... / .......... 
Ev Adresi :

 

Dökümanı İndir

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.