ABONE İŞLEMLERİ

SERBEST TÜKETİCİ ABONELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 28.12.2011 tarih, 3603 sayılı kurul kararının 4.maddesindeki, "Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür" ifadesi doğrultusunda, doğal gaz bağlantı hattı projelendirilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18.12.2014 tarih 5362 sayılı kurul kararının 1.maddesinde "Konut tüketicileri hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir" hükmü ve 13.12.2012 tarih 4169 sayılı kurul kararının 14.maddesinde "Serbest tüketicinin bağlantı hattını, yapım ve hizmet sertifikası sahiplerine yaptırması halinde, dağıtım şirketinin serbest tüketiciden, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için alacağı bedel; mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelerin bağlantıyı sertifika sahibi kişiye yaptırması halinde, dağıtım şirketinin aboneden alacağı ve bağlantı tarifesine ilişkin Kurul Kararında düzenlenen bedeli geçemez" hükümleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda; serbest tüketici doğal gaz bağlantı hatları; 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 28.12.2011 tarih, 3603 sayılı kurul kararının 5.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Söz konusu bağlantının serbest tüketici tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir."  hükme uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan aynı kurul kararının 4.maddesinin ikinci fıkrasında, "Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 350,00.-TL+KDV, ilave her metre için 2,20.-TL+KDV'yi geçemez" hükmü ve 10.maddesinde, "Bu Kararda belirlenen bedeller 2014 yılı için geçerli olan bedellerdir. Bu bedeller her yıl Aralık ayında T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) oranı ile güncellenir. Bu şekilde güncellenen bedeller dağıtım şirketleri tarafından yürürlüğe girmeden önce internet sitesinde yayımlanır ve geçerli olduğu dönem boyunca internet sitesinde duyurulur" hükmüne göre bedel tahakkuku gerçekleştirilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.12.2014 tarih 5362 sayılı kurul kararı 1.maddesi "Konut tüketicileri; evsel tüketiciler hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir" hükmü, 2.maddesi "Konut tüketicileri; evsel tüketiciler için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3`tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır" hükmü ve 4.maddesi "Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir" hükmü yer almaktadır.

Doğal gaz piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici statüsü kazanmaları ve bu statüden çıkmalarına, bu statüden kaynaklanan hakların kullanımına ve bu hakların kullanımına bağlı olarak serbest tüketiciler ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 13.12.2012 tarih, 4169 sayılı kurul kararı alındığı belirtilmektedir. Akabinde BOTAŞ; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 2013 yılı Ocak dönemi için dağıtım kuruluşu serbest olmayan tüketici grubu için birim fiyat tarifesi, dağıtım kuruluşu serbest tüketici grubu yıllık sözleşme miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan müşteriler için Kademe 1 birim fiyat tarifesi ve dağıtım kuruluşu serbest tüketici grubu yıllık sözleşme miktarı 300.000 Sm3 üzerinde olan müşteriler için Kademe 2 birim fiyat tarifesi açıklanmış olup bu kapsamda tahakkuk ve faturalandırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Serbest tüketici grubunda yer alan ancak yıllık tüketim miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan müşteriler birim fiyat tarifesi; serbest olmayan tüketici grubu için geçerli olan birim tarifesi ile aynı olmaktadır.

7.madde a bendi "Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alması ve dağıtım şirketinin talebi halinde, dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere, sayaçlarını dağıtım şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, dağıtım şirketinin istediği uzaktan okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir", b bendi "300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici; korrektör tesis etmesi zorunludur" ve c bendi "Bu maddede sayılan koşulları yerine getirmeyen serbest tüketiciler, tedarikçisini seçme hakkını kullanamaz" hükümleri yer almaktadır.

8.madde b bendi "Serbest tüketicinin, dağıtım şirketinden doğal gaz arzı sağlamasına rağmen, dağıtım şirketiyle sözleşme yapmaması durumunda, sözleşme yapılana kadar, dağıtım şirketi serbest tüketiciye, ilgili dağıtım bölgesinde geçerli olan en yüksek sistem kullanım bedeli uygular. Ancak tüketici bu durumda dahi, dağıtım şirketiyle sözleşme yapana kadar, dağıtım şirketinden doğal gaz arzı sağladığı tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde dağıtım şirketinin yazılı onayını almak zorundadır. Aksi takdirde usulsüz doğal gaz kullanım hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve bağlantıya ilişkin maliyet kalemleri ile ilgili 0474.212 92 29 numaralı Müşteri Hizmetleri hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Güncel serbest tüketici listesi için tıklayınız gibidir.

Sertifikalı firma listesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Serifika Sahibi Firmaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Serifika Sahibi Firmaların Çalışma Prosedürü.

 

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.