ABONE İŞLEMLERİ

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

• Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
• Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
• Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
• Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi İçin Yukarıda Belirtilen Evraklara İlave Olarak,

• Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,
• Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler İçin (Ticari İşletme, Resmi Kurum Vb.) Yukarıda Belirtilen Evraklara İlave Olarak,

• Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
• İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
• Yetkili kişi kimlik fotokopisi
• Kaşe

talep edilir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

• Pasaport beyanı ve fotokopisi,
• Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise

• Pasaport beyanı ve fotokopisi,
• Kira kontratı fotokopisi,
• İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi,

talep edilir.

Telif Hakları © 2016 - Serhat Doğal Gaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ye aittir.